اسکنر یا اسکن دستگاه کپی ؟ کدام را برای اسکن انتخاب کنیم ؟